ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trade mark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trade mark*, -trade mark-

trade mark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, 戤] infringe upon a trade mark

trade mark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องหมายร่วม[n. exp.] (khreūangmāi) EN: collective trade mark ; collective mark FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trade mark
Back to top