ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trade in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trade in*, -trade in-

trade in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trade in (phrv.) ค้าขาย See also: ค้าเกี่ยวกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้าเนื้อสด (v.) trade in vice

trade in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
[fàn, ㄈㄢˋ, 贩 / 販] deal in; trade in; to peddle; to sell
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 加工贸易 / 加工貿易] process trade; trade involving assembly

trade in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
商う[あきなう, akinau] (v5u,vt) to trade in (commercial goods); to deal in; to sell

trade in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าของหนีภาษี[v. exp.] (khā khøng n) EN: trade in smuggled goods FR: pratiquer le commerce de contrebande
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ[org.] (Khwām Toklo) EN: General Agreement on Trade in Services (GATS) FR:

trade in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Produktenhandel {m}trade in agricultural produce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trade in
Back to top