ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

town square

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *town square*, -town square-

town square ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
town square (n.) บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี)
town square (n.) ลานกว้างสาธารณะ See also: ตลาดนัด Syn. square, public square

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า town square
Back to top