ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tourism location

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tourism location*, -tourism location-

tourism location ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งท่องเที่ยว[n. exp.] (laeng thǿng) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location FR: lieu touristique [m] ; endroit touristique [m] ; site touristique [m] ; attraction touristique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tourism location
Back to top