ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

touch up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *touch up*, -touch up-

touch up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
touch up (phrv.) มีความรู้สึกต่อ
touch up (vt.) ตกแต่ง (ภาพวาดหรือภาพถ่าย) See also: เสริมแต่ง, ขัดเกลา Syn. make over

touch up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up

touch up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรุงแต่ง[v. exp.] (prung taeng) EN: dress up ; touch up ; FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า touch up
Back to top