ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toss into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toss into*, -toss into-

toss into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into
toss into (phrv.) พูดเพิ่มเติม Syn. throw into
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. fling into, pitch into, throw into
toss into (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป Syn. fling into, hurl into, pitch into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toss into
Back to top