ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toss in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toss in*, -toss in-

toss in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toss in (phrv.) โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนเข้า, ขว้างเข้าไป Syn. fling in, pitch in, throw in
toss in (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. chuck in, pitch in, throw in
toss in (phrv.) แถม See also: ให้เพิ่มมา Syn. chuck in, throw in
toss in (phrv.) เขียนเพิ่ม See also: เพิ่มเติม Syn. throw in
toss in (phrv.) พูดหรือเขียนเพิ่มเติม Syn. put in
toss in (phrv.) เขียนเพิ่ม Syn. put in, throw in
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into
toss into (phrv.) พูดเพิ่มเติม Syn. throw into
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. fling into, pitch into, throw into
toss into (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป Syn. fling into, hurl into, pitch into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toss in
Back to top