ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

top part

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *top part*, -top part-

top part ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
top part (n.) ส่วนบน Syn. ceiling

top part ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1,vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through

top part ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]

top part ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberteil {n}upper part; top part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า top part
Back to top