ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

too much

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *too much*, -too much-

too much ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
too much (adv.) มากเกินไป
too much (adj.) มากเกินไป
too much of a good thing (idm.) สิ่งดีๆที่ได้รับมากเกินไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้ง (adv.) too much See also: too many Syn. โม้, โว
เกินขนาด (adv.) too much See also: over, excessively
เกินต้องการ (adv.) too much See also: over, beyond
เกินพอดี (adv.) too much See also: over, excessively, improperly, immoderately Syn. เกินดี
เกินไป (adv.) too much See also: over, excessively, improperly, immoderately Syn. เกินพอดี, เกินดี
แฝดน้ำ (n.) too much amniotic fluid in the pregnancy See also: water discharged just before giving birth
เฝือ (v.) be too much See also: be excessive Syn. เรื้อ, รก, ยุ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
I try not to eat too much of itฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
I've got too much work to doฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำ
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
This is too much learningนี่มันเรียนมาเกินไปแล้ว
Well, I've taken too much of your timeเอาล่ะ ฉันทำให้คุณเสียเวลาไปมากแล้ว
He cares too much what everyone thinksเขาสนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดมากเกินไป
It's too much trouble!ปัญหาเยอะซะจริง
You're already causing too much troubleเธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
It's a good idea not to work too muchเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
I hate people that talk too muchฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
But this is too muchแต่นี่มันมากเกินไป ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้
Don't disappoint yourself too muchอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากนัก
Don't worry too much, you should focus on practicingอย่ากังวลมากนัก เธอควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกซ้อม
If you think too much, it will drive you crazyถ้าเธอคิดมากเกินไป มันจะทำให้เธอเสียสติได้

too much ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, 不迭] cannot cope; find it too much; incessantly
口干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, 口干舌燥 / 口乾舌燥] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much
太多[tài duō, ㄊㄞˋ ㄉㄨㄛ, 太多] too much
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)
焦虑不安[jiāo lǜ bù ān, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄅㄨˋ ㄢ, 焦虑不安 / 焦慮不安] worried too much

too much ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
寵愛昂じて尼になす[ちょうあいこうじてあまになす, chouaikoujiteamaninasu] (exp,v5s) (obsc) to love one's child too much for their own good; to love one's daughter so much as to make her a nun
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of)
打ち過ぎる[うちすぎる, uchisugiru] (v1,vi) to pass by (time); to hit too much
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion
深読み[ふかよみ, fukayomi] (n,vs) reading too much into (what ... says)
知育偏重[ちいくへんちょう, chiikuhenchou] (n) too much intellectual training; overemphasis on intellectual education
買いかぶる;買い被る[かいかぶる, kaikaburu] (v5r,vt) to overestimate; to make too much of
過ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
過ぎたるは猶及ばざるが如し[すぎたるはなおおよばざるがごとし, sugitaruhanaooyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little
酒を過ごす[さけをすごす, sakewosugosu] (exp,v5s) to drink too much (alcohol)
飲み過ぎる[のみすぎる, nomisugiru] (v1) to drink too much
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
し過ぎる(P);為過ぎる[しすぎる, shisugiru] (v1) (uk) to overdo; to do too much; (P)
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P)
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone
出過ぎる[ですぎる, desugiru] (v1,vi) to project or protrude too much; to be too forward; to obtrude
差し控える[さしひかえる, sashihikaeru] (v1,vt) to be moderate; to not do too much; (P)
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)
過信[かしん, kashin] (n,vs) trusting too much; overestimating ability
過大[かだい, kadai] (adj-na,n,adj-no) excessive; too much; unreasonable; (P)
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P)
食い過ぎる[くいすぎる, kuisugiru] (v1,vi) to eat too much; to overeat

too much ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่มจัด[v. exp.] (deūm jat) EN: drink too much ; drink a lot FR:
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many FR: diffusément
ให้ความสำคัญกับมากเกินไป (ให้ความสำคัญกับ...มากเกินไป)[v. exp.] (hai khwām s) EN: attach too much importance (to) ; overrate FR: exagérer l'importance (de) ; attacher trop d'importance (à)
แก่บ่น[v. exp.] (kaē bon) EN: grumble too much ; grouch FR:
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
คิดมากไปเอง[v. exp.] (khit māk pa) EN: attach too much importance (to) ; That's pretty far-fetched FR:
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
กระลบ[X] (kralop) EN: too much FR:
เหลือบ่ากว่าแรง[X] (leūabākwāra) EN: beyond ; too much ; too hard ; more than one can handle FR:
เหลือกำลัง[adv.] (leūakamlang) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลือสติกำลัง[adv.] (leūasatikam) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
เลยธง[X] (loēi thong) EN: immoderate ; too much FR:
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming FR: regorger ; déborder ; surabonder ; inonder ; submerger
ไม่เหลือบ่ากว่าแรง[X] (mai leūabāk) EN: bearable ; not beyond ; not too much FR: supportable
ไม่ยัก[adv.] (mai yak) EN: not too much ; at all FR: pas du tout ; pas exactement
ไม่ยักชอบ[v. exp.] (mai yak chø) EN: I don't happen to like ; I don't like too much FR:
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely ; too much ; too many FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
มากไป[adv.] (māk pai) EN: too much FR: trop
ปากมาก[v.] (pākmāk) EN: talk too much ; be a blabbermouth ; be garrulous ; shoot one's mouth off FR:
ปากสว่าง[v.] (pāksawāng) EN: blab ; be a blabbermouth ; spill the beans ; talk too much FR:
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk too much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler ; jaser ; avoir une grande gueule
เปรียะ ; เปรี๊ยะ[adv.] (prīa) EN: too much FR:
รู้มากเกินไป[v. exp.] (rū māk koēn) EN: know too much FR:
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
เว่อร์[X] (woē) EN: over the top, ; too much ; more than needed FR: trop
ยัก[adv.] (yak) EN: too much ; at all FR:

too much ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überregulierung {f}too much regulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า too much
Back to top