ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

too many

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *too many*, -too many-

too many ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากหลาย (adv.) too many Syn. มากมาย, หลาย, มาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?

too many ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, 人浮于事 / 人浮於事] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth

too many ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P)

too many ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many FR: diffusément
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely ; too much ; too many FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
มากหมอมากความ[xp] (māk mø māk ) EN: too many cooks spoil the broth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า too many
Back to top