ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

too fast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *too fast*, -too fast-

too fast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo

too fast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข่งพายุ[v. exp.] (khaeng phāy) EN: drive too fast FR:
เร็วไป[xp] (reo pai) EN: premature ; too soon ; too fast FR: trop tôt ; trop vite ; prématuré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า too fast
Back to top