ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to the full

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to the full*, -to the full-

to the full ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, 餍 / 饜] eat to the full
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其才 / 人盡其才] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其材 / 人盡其材] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才

to the full ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even

to the full ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly FR: complétement ; totalement
ประสิทธิ์[v.] (prasit) EN: carry out a plan to the full FR: mener à bien
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
อย่างถึงที่สุด[adv.] (yāng theung) EN: to the fullest extent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า to the full
Back to top