ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to patronize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to patronize*, -to patronize-

to patronize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store

to patronize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize FR: soutenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า to patronize
Back to top