ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to be taken aback

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to be taken aback*, -to be taken aback-

to be taken aback ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰け反る;仰けぞる;仰反る[のけぞる, nokezoru] (v5r) (1) to bend (backward); to throw (the head) back; (2) to be taken aback
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp,v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback

to be taken aback ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunt; überrascht; verblüfft; bestürzt; betroffen; sprachlos {adj} | erstaunt sein; überrascht sein; betroffen seintaken aback | to be taken aback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า to be taken aback
Back to top