ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to be lovely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to be lovely*, -to be lovely-

to be lovely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāc) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ? FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า to be lovely
Back to top