ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tightly coiled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tightly coiled*, -tightly coiled-

tightly coiled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tightly coiled (adj.) ที่เป็นม้วนขด See also: ที่ขดตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tightly coiled
Back to top