ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

this place

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *this place*, -this place-

this place ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในที่นี้ (adj.) in this place See also: here
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ

this place ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
此地[cǐ dì, ㄘˇ ㄉㄧˋ, 此地] here; this place

this place ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当地[とうち, touchi] (n) this place (locality); here; (P)
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place)
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence

this place ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นี่[X] (nī) EN: here ; at this place FR: ici ; voici
ที่นี่[adv.] (thī nī) EN: here ; at this place FR: ici ; à cet endroit-ci

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า this place
Back to top