ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

think benevolently or kindly of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *think benevolently or kindly of*, -think benevolently or kindly of-