ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thick growth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thick growth*, -thick growth-

thick growth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thick growth (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. shrubs, bushes

thick growth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弥生[やよい(P);いやおい, yayoi (P); iyaoi] (n) (1) (obs) third month of the lunar calendar; (2) (いやおい only) (arch) thick growth (of grass, etc.); (3) Yayoi period (ca. 300 BCE - 300 CE); (P)
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket
百日鬘[ひゃくにちかずら;ひゃくにちかつら, hyakunichikazura ; hyakunichikatsura] (n) long-haired wig used in kabuki (used metaphorically to refer to a thick growth)

thick growth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พงหญ้า[n. exp.] (phong yā) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses FR: hautes herbes [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thick growth
Back to top