ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the whole nation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the whole nation*, -the whole nation-

the whole nation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทั้งประเทศ[X] (thang prath) EN: the whole nation ; the entire nation FR: tout le pays

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the whole nation
Back to top