ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the whole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the whole*, -the whole-

the whole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the whole (n.) ผลรวมทั้งหมด See also: จำนวนรวมทั้งหมด Syn. total
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อนคืน (adv.) almost the whole night Ops. ค่อนวัน
ค่อนวัน (adv.) almost the whole day Ops. ค่อนคืน
ไม้ตายขาน (n.) the trees die in standing state for the whole row See also: row of dead wood-tree
ไส้พุง (n.) the whole story
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
I'll be right by your side the whole timeฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา
Because of circumstances, if I tell you it might take the whole dayเนื่องจากหลายๆกรณี ถ้าฉันบอกคุณมันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน

the whole ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
一天到晚[yī tiān dào wǎn, ㄧ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄨㄢˇ, 一天到晚] all day long; the whole day
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 满山遍野 / 滿山遍野] covering the whole land; over hills and dales
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
威震天下[wēi zhèn tiān xià, ㄨㄟ ㄓㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, 威震天下] formidable renown gives one authority over the whole country
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 一家人] household; the whole family
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 旷古未有 / 曠古未有] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 旷古未闻 / 曠古未聞] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
一家[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, 一家] the whole family
一家子[yī jiā zi, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄗ˙, 一家子] the whole family
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, 包办 / 包辦] take care of everything concerning a job; run the whole show
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, 全美] throughout the United States; the whole of America
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
包揽[bāo lǎn, ㄅㄠ ㄌㄢˇ, 包揽 / 包攬] undertake the whole thing; take on everything
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, 基本上] basically; on the whole
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
[dǐ, ㄉㄧˇ, 氐] foundation; on the whole
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 大体 / 大體] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole
跑遍[pǎo biàn, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 跑遍] to go everywhere; to scour (the whole town)

the whole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
フルフェイスマスク[, furufeisumasuku] (n) full-face diving mask which seals the whole face from the water
一つ心[ひとつこころ, hitotsukokoro] (n) one mind; the whole heart; wholeheartedness
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve
一天[いってん, itten] (n) the whole sky; firmament
一天万乗[いってんばんじょう, ittenbanjou] (n) the whole realm
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P)
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw
一軍[いちぐん, ichigun] (n,adj-no) an army; the whole army; first string players (sports); (P)
一面[いちめん, ichimen] (n) (1) one face; one surface; (2) the whole surface; (3) one aspect; one side; (n,n-adv) (4) (on) the other hand; (5) one broad, flat object; (6) front page; (P)
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal
五体(P);五體[ごたい, gotai] (n) (1) (五体 only) the whole body; limbs; (2) (See 行書,書道,真書,草書,大篆,八分・はっぷん,隷書,楷書,篆書) the five styles in Japanese calligraphy; (P)
全会衆[ぜんかいしゅう, zenkaishuu] (n) the whole assembly; the whole congregation
全封地[ぜんほうち, zenhouchi] (n) the whole fief
全都[ぜんと, zento] (n) the whole metropolis
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other
四海兄弟[しかいけいてい, shikaikeitei] (exp) people in the whole world being all brothers; universal brotherhood
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
御高祖頭巾;お高祖頭巾[おこそずきん, okosozukin] (n) kerchief worn by women in former times in Japan in cold weather, covering the whole head (except eyes)
海内無双[かいだいむそう, kaidaimusou] (n) unparalleled in the whole country
深編み笠[ふかあみがさ, fukaamigasa] (n) (See 笠,虚無僧) type of conical hat that covers the whole head (used by Komuso monks)
満場騒然[まんじょうそうぜん, manjousouzen] (adj-t,adv-to) the whole house (assembly, audience) being in uproar
満座[まんざ, manza] (n) the whole assembly; the full house; whole group; everyone
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase
百舌勘定[もずかんじょう, mozukanjou] (n) splitting the bill so that the others end up paying the whole amount; wheedling the others into paying the whole bill
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease
終始[しゅうし, shuushi] (n,vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P)
込みで買う[こみでかう, komidekau] (exp,v5u) to buy the whole lot; to buy in bulk
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P)
位置付ける(P);位置づける[いちづける(P);いちずける(位置付ける)(ik), ichidukeru (P); ichizukeru ( ichiduke ru )(ik)] (v1,vt) to place (in relation to the whole); to rank; to position; to locate; (P)
占める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P)
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
車の両輪[くるまのりょうりん, kurumanoryourin] (exp) two halves of the whole; two wheels on which everything rolls

the whole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรดามี[X] (bandāmī) EN: all ; the whole (of) FR:
ชงเองกินเอง = ชงเอง กินเอง[v. exp.] (chong ēng k) EN: monopolize ; do the whole works FR:
คืนยังรุ่ง[adv.] (kheūnyangru) EN: from night till morning ; all night long ; the whole night ; throughout the night FR: toute la nuit
ค่อนคืน[adv.] (khǿn kheūn) EN: almost the whole night ; most of the night FR: la plus grande partie de la nuit
ค่อนวัน[adv.] (khǿn wan) EN: almost the whole day ; most of the day FR: la plus grande partie de la journée
ล้างโคตร[v. exp.] (lāng khōt) EN: wipe out the whole family FR:
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
ไส้พุง[n. exp.] (sai phung) EN: the whole story FR:
ส่วนเฉลี่ย[adj.] (suanchalīa) EN: average ; on the whole FR: moyen
ตลอดเส้นทาง[X] (taløt senth) EN: the whole route FR:
ตลอดทั้งคืน[X] (taløt thang) EN: the whole night FR: toute la nuit
ตลอดวัน[adv.] (taløt wan) EN: all day long ; throughout the day ; whole day ; all the day ; the whole day FR: toute la journée
ตลอดเวลา[adv.] (taløt wēlā) EN: all the time ; always ; the whole time ; constantly ; incessantly FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence ; sans cesse ; perpétuellement
ตาปี[adv.] (tāpī) EN: throughout the year ; the whole year ; all year long FR: toute l'année
เต็มวัน[adv.] (tem wan) EN: the whole day ; ful time FR:
เต็มเวลา[adv.] (tem wēlā) EN: full-time ; permanently ; the whole time FR: à temps plein ; à plein-temps
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large FR: la totalité de
ทั้งชั้น [X] (thang chan) EN: the whole class ; entire class FR:
ทั้งคืน[adv.] (thang kheūn) EN: all night long ; through the night ; the whole night FR: toute la nuit ; la nuit durant
ทั้งหมด[adv.] (thangmot) EN: altogether ; the whole of ; wholly ; entirely FR: ensemble ; au total ; en tout ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout ; tout le ; la totalité
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all of it ; all ; every ; the whole bunch ; altogether ; the whole lot ; everything FR: tout ; tous ; tous sans exception
ทั้งประเทศ[X] (thang prath) EN: the whole nation ; the entire nation FR: tout le pays
ทั้งตัว[adv.] (thang tūa) EN: all over ; the whole body ; without exception FR: dans tout le corps ; partout
ญาติโกโหติกา[n.] (yāttikōhōti) EN: the whole clan ; all one's relatiuves FR:
ยกครัว[X] (yokkhrūa) EN: the whole family FR:
กุศลมูล ; กุศลมูล ๓[n.] (kusonlamūn ) EN: root of good action ; kammically wholesome root ; the wholesome roots ; the three roots of good FR:

the whole ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the whole
Back to top