ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the time before

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the time before*, -the time before-

the time before ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้งก่อน[n. exp.] (khrang køn) EN: the last time ; the time before FR: la fois dernière

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the time before
Back to top