ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the supreme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the supreme*, -the supreme-

the supreme ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การร้องขอ, การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ
ฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์
กองบัญชาการทหารสูงสุด (n.) the Supreme Command Headquarters See also: headquarters of supreme commander
ศาลฎีกา (n.) The Supreme Court

the supreme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute
上帝[じょうてい, joutei] (n) Shangti; God; Lord; Creator; the Supreme Being
大勲位菊花大綬章[だいくんいきくかだいじゅしょう, daikun'ikikukadaijushou] (n) Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum
連合国軍最高司令官総司令部[れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ, rengoukokugunsaikoushireikansoushireibu] (n) (See GHQ) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ

the supreme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition FR: appel devant la Cour suprême
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก[xp] (nop phraphū) EN: to the supreme Protector of the Realm FR:
สมณสาสน์[n.] (samanasāt) EN: writing of the Supreme Patriarch FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the supreme
Back to top