ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the second that

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the second that*, -the second that-

the second that ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the second that (conj.) ทันทีที่ See also: ทันใดที่ Syn. at the time that

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the second that
Back to top