ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the rich

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the rich*, -the rich-

the rich ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมั่งมี (n.) the rich See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person Syn. คนรวย, เศรษฐี Ops. คนจน, คนยากจน
คนมีสตางค์ (n.) the rich See also: wealthy people Syn. คนรวย, คนมั่งมี, เศรษฐี Ops. คนจน
คนมีเงิน (n.) the rich See also: wealthy people Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมีสตางค์, เศรษฐี Ops. คนจน
คนรวย (n.) the rich See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person Syn. คนร่ำรวย, คนมั่งมี Ops. คนจน
คนร่ำรวย (n.) the rich See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person Syn. คนมั่งมี Ops. คนจน

the rich ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
抱粗腿[bào cū tuǐ, ㄅㄠˋ ㄘㄨ ㄊㄨㄟˇ, 抱粗腿] latch on to the rich and powerful
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
杀富济贫[shā fù jì pín, ㄕㄚ ㄈㄨˋ ㄐㄧˋ ㄆㄧㄣˊ, 杀富济贫 / 殺富濟貧] robbing the rich to help the poor
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 古登堡] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale

the rich ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n,adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list

the rich ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal ; offset the richness (of) FR: dégraisser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the rich
Back to top