ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the public

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the public*, -the public-

the public ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the public (n.) สังคม Syn. society
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาเดียว (adv.) in the public eye See also: all looking together, eyes of the masses are fixed on somebody or something, in the public gaze, under the watchful eyes of the people
ประเจิดประเจ้อ (adv.) unduly exposed to the public eye See also: shamefully, disgracefully Syn. เปิดเผย, ไม่มิดชิด Ops. มิดชิด
ไม่มิดชิด (adv.) unduly exposed to the public eye See also: shamefully, disgracefully Syn. เปิดเผย Ops. มิดชิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ

the public ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility

the public ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
公益を図る[こうえきをはかる, kouekiwohakaru] (exp,v5r) to labor (labour) for the public good; to work for the public good
公益法人[こうえきほうじん, kouekihoujin] (n) (1) public-service corporation; charitable corporation; (2) juridical (legal) person working for the public good; (P)
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
巷間[こうかん, koukan] (n) on the street; around town; the world; the public
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector
追送検[ついそうけん, tsuisouken] (n,vs) forwarding documents regarding an additional charge to the public prosecutor
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] (n,vs) (1) open to the public; (n) (2) {comp} read permission
会席[かいせき, kaiseki] (n) (1) meeting place; seats for the public; (2) (See 会席料理) restaurant dinner tray
俗向き[ぞくむき, zokumuki] (n,adj-no) appealing to the public; popular
公開[こうかい, koukai] (n,vs,adj-no) open to the public; exhibit; (P)
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public)
青人草[あおひとくさ, aohitokusa] (n) (arch) (See 国民) the people; the public; citizenry
顔を売る[かおをうる, kaowouru] (exp,v5r) to make oneself known to the public; to become popular; to gain influence

the public ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน[n. exp.] (kān køhaiko) EN: causing danger to the public FR:
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khī chø klā) EN: defraud the public FR:
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[abv.] (Kø.Phø.Rø. ) EN: OPDC (Office of the Public Sector Development Commission) FR:
ลวงโลก[v. exp.] (lūang lōk) EN: fool everyone ; deceive the public FR:
ออกหุ้น[v. exp.] (øk hun) EN: offer shares to the public FR:
ออกงาน[v.] (økngān) EN: appear in public ; present to the public ; go out in society FR:
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān ) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office FR:
ปชช. (ประชาชน)[abv.] (pøchøchø. () EN: citizens ; the public ; people FR: citoyens [mpl]
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) FR:
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:

the public ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Publikum {n} | vor den Augen des Publikumsthe public | in sight of the public
Öffentlichkeit {f} | in der Öffentlichkeit | die Öffentlichkeit täuschenpublic; the public in general; publicness | in public | to mislead the public

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the public
Back to top