ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the proceedings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the proceedings*, -the proceedings-

the proceedings ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประวิงความ[v. exp.] (prawing khw) EN: delay the proceedings of the court FR:

the proceedings ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhandlungsprotokoll {n}minutes of the proceedings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the proceedings
Back to top