ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the natural world

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the natural world*, -the natural world-

the natural world ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the natural world (n.) โลกและมนุษยชาติ

the natural world ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然界[zì rán jiè, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, 自然界] nature; the natural world

the natural world ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคกลัวบ้าน[n. exp.] (rōk klūa bā) EN: ecophobia ; fear the natural world FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the natural world
Back to top