ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the mighty one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the mighty one*, -the mighty one-

the mighty one ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรเมนทร์[n.] (paramēn = p) EN: the great one ; the mighty one FR:
ปรมินทร์[n.] (paramin = p) EN: the great one ; the mighty one FR:
ปรเมนทร์[n.] (pøramēn = p) EN: the great one ; the mighty one FR:
ปรมินทร์[n.] (pøramin = p) EN: the great one ; the mighty one FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the mighty one
Back to top