ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the great upholder of dharma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the great upholder of dharma*, -the great upholder of dharma-