ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the dark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the dark*, -the dark-

the dark ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?

the dark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark
闇夜に鉄砲[やみよにてっぽう, yamiyoniteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark
闇夜の礫[やみよのつぶて, yamiyonotsubute] (exp) (obsc) aimless attempt; shot in the dark
闇夜の鉄砲[やみよのてっぽう, yamiyonoteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues
暗闇(P);暗やみ(P)[くらやみ, kurayami] (n) darkness; the dark; (P)
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)
闇を透かす[やみをすかす, yamiwosukasu] (exp,v5s) to peer into the darkness

the dark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้นครัว[adj.] (konkhrūa) EN: not allowed to go out of the house ; kept in the dark FR: cloîtré
มองในแง่ร้าย[v. exp.] (møng nai ng) EN: look at the dark side ; be pessimistic FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses
ในที่มืด[X] (nai thī meū) EN: in the dark FR:
โยนหินถามทาง[v. exp.] (yōn hin thā) EN: launch a trial ballon ; test the waters ; take a shot in the dark FR:
โรคกลัวกลางคืน[n. exp.] (rōk klūa kl) EN: nyctophobia ; severe fear of the darkness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the dark
Back to top