ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the chief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the chief*, -the chief-

the chief ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันแทรก (n.) guards of the chief commander

the chief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person

the chief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันแทรก[n.] (kansaēk) EN: guards of the chief commander FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the chief
Back to top