ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

telephone charge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *telephone charge*, -telephone charge-

telephone charge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
電話料[でんわりょう, denwaryou] (n) telephone charge

telephone charge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsprechgebühren {pl}telephone charges

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า telephone charge
Back to top