ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

telephone book

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *telephone book*, -telephone book-

telephone book ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホワイトページ[, howaitope-ji] (n) {comp} White Pages (telephone book)
電話帳[でんわちょう, denwachou] (n) telephone book; telephone directory; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book)

telephone book ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมุดโทรศัพท์[n. exp.] (samut thōra) EN: telephone book FR: annuaire téléphonique [m] ; bottin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า telephone book
Back to top