ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teaching staff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teaching staff*, -teaching staff-

teaching staff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teaching staff (n.) คณะอาจารย์ See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ Syn. teacher

teaching staff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
教職員[きょうしょくいん, kyoushokuin] (n) teaching staff; faculty; (P)

teaching staff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teaching staff
Back to top