ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taxi cab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taxi cab*, -taxi cab-

taxi cab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taxi cab (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. tourist car, hack, nighthawk, automobile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taxi cab
Back to top