ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tape deck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tape deck*, -tape deck-

tape deck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tape deck (n.) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์) See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง

tape deck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自装[zì zhuāng, ㄗˋ ㄓㄨㄤ, 自装 / 自裝] self-loading (weapon, tape deck etc); self-charging

tape deck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テープデッキ[, te-pudekki] (n) tape deck
巻き戻し;巻戻し[まきもどし, makimodoshi] (n) rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.)

tape deck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]

tape deck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tapedeck {n}tape deck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tape deck
Back to top