ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talkative person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talkative person*, -talkative person-

talkative person ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P)
饒舌家[じょうぜつか, jouzetsuka] (n) talkative person; chatterbox

talkative person ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox FR: moulin à paroles [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talkative person
Back to top