ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk pleasantries

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk pleasantries*, -talk pleasantries-

talk pleasantries ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลอด[v.] (phløt) EN: talk volubly ; talk pleasantries ; talk FR: être volubile ; être loquace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk pleasantries
Back to top