ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk around*, -talk around-

talk around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk around (phrv.) ชักชวนให้เปลี่ยนความคิด Syn. talk over

talk around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き散らす;吹散らす;吹き散す(io)[ふきちらす, fukichirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to blow about; (2) (arch) to spread a rumor; to talk around
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk around
Back to top