ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take up space

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take up space*, -take up space-

take up space ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินเนื้อที่[v. exp.] (kin neūathī) EN: take up room ; take up space FR: occuper de la place ; prendre de la place
กินที่[v.] (kinthī) EN: take up room ; take up space ; take up land FR: occuper de la place ; prendre de la place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take up space
Back to top