ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take up much land

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take up much land*, -take up much land-

take up much land ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลืองที่[v. exp.] (pleūang thī) EN: take up much space ; take up much land FR: nécessiter beaucoup d'espace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take up much land
Back to top