ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take the mean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take the mean*, -take the mean-

take the mean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; take the average ; divide equally ; share out equally ; average FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take the mean
Back to top