ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take side with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take side with*, -take side with-

take side with ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าข้าง (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน, เป็นพวก
เป็นพวก (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน

take side with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with ; side with ; take the part of ; be biased FR: prendre parti ; prendre le parti de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take side with
Back to top