ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take possession of forcefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take possession of forcefully*, -take possession of forcefully-

take possession of forcefully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess ; secure FR: occuper un territoire ; sécuriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take possession of forcefully
Back to top