ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take possession of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take possession of*, -take possession of-

take possession of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take possession of (vt.) นำเอามาใช้ส่วนตัว See also: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ Syn. seize
take possession of (vt.) อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย) See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์

take possession of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神降ろし[かみおろし, kamioroshi] (n,vs) (1) invoking a deity during a festival held in that deity's honor; (2) (See 巫女・みこ・2) medium's invocation of a deity to take possession of her (to receive his divine message or revelation)

take possession of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าครอบครอง[v. exp.] (khao khrøpk) EN: take possession of ; preempt FR:
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess ; secure FR: occuper un territoire ; sécuriser

take possession of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besitz {m} | Besitz erwerben | in Besitz nehmen; sich bemächtigenpossession | to acquire possession | to take possession of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take possession of
Back to top