ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take other��s step under false pretenses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take other��s step under false pretenses*, -take other��s step under false pretenses-