ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take of*, -take of-

take of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take of (phrv.) สนใจ See also: สังเกตเห็น Syn. pay to
take of (idm.) ควบคุม See also: บังคับ Syn. have of
take of (idm.) ควบคุมต่อ See also: ดำเนินต่อ Syn. keep of, lose of
take of (idm.) ยึด See also: จับ
take of (idm.) สนใจ See also: ให้ความสนใจกับ Syn. give to
take off (phrv.) ถอด See also: ปลด, แก้, เปลื้อง Ops. put on
take off (phrv.) ปลด See also: ปล่อย, คลาย
take off (phrv.) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
take off (phrv.) บินขึ้น (เครื่องบิน) See also: ออก (เดินทาง) Syn. depart Ops. land
take off (phrv.) หยุดให้บริการ
take off (phrv.) หยุดงาน See also: หยุดพัก
take off (phrv.) เลียนแบบ Syn. imitate, mimic
take off (phrv.) ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี
take off (phrv.) หักออก See also: ลบออก, ตัดออก
take off (phrv.) ลด (ราคา) Syn. discount
take offence at (idm.) ขุ่นเคืองกับ
take office (idm.) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย See also: เริ่มทำงานที่ได้รับเลือกให้ทำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิน (v.) take off
ถอด (v.) take off See also: remove, unscrew Syn. เอาออก
ลาพัก (v.) take off See also: take leave
เอาออก (v.) take off See also: remove, unscrew
ถอดทิ้ง (v.) take off and throw away See also: stop using Ops. ใส่
กินแถว (v.) take off opponent´s whole row of chesses
กินดาย (v.) take off the opponent´s all chesses
ถือเป็นอารมณ์ (v.) take offence See also: worry, mind, care about, take to heart
ถือโทษ (v.) take offence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please take off your shoesโปรดถอดรองเท้าออกด้วย
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?

take of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, 褪] fade; take off (clothes)
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛升] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛昇] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
宽衣[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ, 宽衣 / 寬衣] Please take off your coat (honorific)
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, 上任] take office
就任[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ, 就任] take office; assume a post
就职[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ, 就职 / 就職] take office; assume a post
[chéng, ㄔㄥˊ, 裎] take off clothes
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 卸] unload; take off

take of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp,v5s) to take off one's glasses
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side
腹を立てる[はらをたてる, harawotateru] (exp,v1) to take offense; to take offence; to get angry; to lose one's temper
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P)
飛び立つ;飛立つ[とびたつ, tobitatsu] (v5t,vi) to jump up; to start up; to leap to one's feet; to fly away; to take off
Japanese-English: COMDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

take of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; take out ; remove ; free FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
บินขึ้น[v. exp.] (bin kheun) EN: take off ; fly up FR: décoller ; s'envoler
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount FR: décompter ; déduire ; ôter ; retirer
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct FR:
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้ผ้า[v.] (kaēphā) EN: take off one's clothes ; undress ; disrobe FR: se déshabiller ; se dévêtir ; ôter ses vêtements
กรุณาถอดรองเท้า[X] (karunā thøt) EN: please take off your shoes ; please remove your shoes FR: veuillez enlever vos chaussures
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้นบิน[v. exp.] (kheun bin) EN: take off FR: décoller
กินดาย[v.] (kindāi) EN: take off the opponent's all chesses FR:
กินม้า[v. exp.] (kin mā) EN: take off a horse FR:
กินแถว[v.] (kinthaēo) EN: right down the line ; take off opponent's whole row of chesses FR:
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa ha) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o. FR:
ลาพัก[v. exp.] (lā phak) EN: take off ; take leave FR: être en congé
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
ไม่พิจารณา[v. exp.] (mai phijāra) EN: take off the board FR:
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché ; irascible ; susceptible
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
ออกบิน[v. exp.] (øk bin) EN: take off FR: décoller ; s'envoler
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller
พุ่งพรวด[v.] (phungphrūat) EN: soar ; take off ; shoot up FR:
เปลื้อง[v.] (pleūang) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of FR: retirer ; ôter
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) EN: undress ; take off one's clothes FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
เปลื้องเสื้อออก [v. exp.] (pleūang seū) EN: take off one's clothes FR: ôter ses vêtements
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รู้สึกไม่ดี[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: take offense ; have bad feelings (about) FR:
เตลิดเปิดเปิง[v. exp.] (taloēt poēt) EN: take off ; flee FR:
ทะยาน[v.] (thayān) EN: soar ; take off ; lift off ; leap forward ; jump ; spring ; climb FR: décoller ; s'élancer ; prendre son élan
ทะยานขึ้น[v. exp.] (thayān kheu) EN: take off FR: décoller
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage ; take offense FR: prendre en grippe
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote ; strip FR: ôter ; enlever ; retirer ; démettre ; se défaire
ถอดออก[v. exp.] (thøt øk) EN: take off FR: enlever ; ôter ; retirer
ถอดรองเท้า[v. exp.] (thøt røngth) EN: take off one's shoes ; remove one's shoes FR: se déchausser
ถอดเสื้อ [v. exp.] (thøt seūa) EN: take off one's shirt ; take off one's coat FR: ôter son vêtement
ติดลมบน[v. exp.] (titlom bon) EN: have momentum ; get momentum ; take off ; catch on ; be catching on FR:

take of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katapultstart {m}catapult take off
Auftragseingang {m} (als Vorgang)intake of orders
Raketenstart {m}rocket assisted take off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take of
Back to top