ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take into*, -take into-

take into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take into (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ
take into (phrv.) ต้อนรับเข้ามาในบ้าน See also: รับไปดูแล
take into account (phrv.) คิดคำนึงถึง See also: พิจารณา, ทบทวน
take into account (idm.) ใคร่ครวญ See also: ไตร่ตรอง, พิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาเป็นธุระ (v.) take into one own matters

take into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain
拘押[jū yā, ㄐㄩ ㄧㄚ, 拘押] (arrest and) take into custody
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 监禁 / 監禁] to imprison; to jail; to take into custody
[gù, ㄍㄨˋ, 顾 / 顧] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, 顾及 / 顧及] take into account; take into consideration

take into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of

take into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung t) EN: consider ; take into consideration ; think over FR: considérer ; prendre en considération ; évaluer
คิดอย่างละเอียด[v. exp.] (khit yāng l) EN: take into account FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: take into custody FR:
คุมขัง[v. exp.] (khum khang) EN: imprison ; jail ; hold in custody ; take into custody FR: emprisonner
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
รับไว้พิจารณา[v. exp.] (rap wai phi) EN: take into consideration FR:
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account ; meditate on FR: réfléchir ; méditer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take into
Back to top