ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take for granted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take for granted*, -take for granted-

take for granted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)

take for granted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take for granted
Back to top